Amendement Duurzaamheid ODS gesteund door OP

Onderwerp: begroting 2018
De raad in vergadering bijeen op 19 oktober 2017 behandelend agendapunt 8 met als onderwerp
‘Vaststelling begroting 2018 Stede Broec’
Constaterende dat:
De gemeenteraad van Stede Broec in september de duurzaamheidsvisie en het
duurzaamheidsprogramma heeft aangenomen.
Stede Broec volgens deze visie de doelstelling heeft om in 2020 veertien procent van het
energiegebruik hernieuwbaar op te wekken.
De huidige reserve duurzaamheid €20.000 euro bedraagt
De reservepositie van de gemeente gezond is
Overwegende dat:
De huidige reserve duurzaamheid ontoereikend is om de doelen uit de duurzaamheidsvisie
te realiseren
Gemeentes een belangrijke rol hebben bij de energietransitie.
Onze ambities voor duurzaamheid al een aantal keer naar beneden zijn bijgesteld.
In het duurzaamheidsprogramma tal van concrete plannen worden onderzocht die met het
huidige budget niet kunnen worden uitgevoerd.
Besluit:
Het door het College voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
1. In het begrotingsjaar 2018 aan de algemene reserves éénmalig een bedrag van € 180.000,- te onttrekken en dit bedrag toe te voegen aan de bestaande reserve duurzaamheid;
2. Deze wijziging te verwerken in de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 3. De programmabegroting 2018 van de gemeente Stede Broec met deze wijziging vast te
stellen.
4. De meerjarenraming 2019-2021 van de gemeente Stede Broec met deze wijziging vast te
stellen.
5. Het college te verzoeken in de loop van 2018 met initiatieven op het gebied van
duurzaamheid aan de gemeenteraad voor te leggen

Ondertekend door:
Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)
CDA

Gemeente Belangen Stede Broec (GBS)
PvdA/GroenLinks

Onafhankelijke Partij (OP)
VVD