Author: Lilian Peerdeman

Motie aanpassing N302

MOTIE
Motie vreemd aan de agenda.
Onderwerp: Aanpassingen N302
De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 20 mei 2019
Constaterende dat:
– in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 opgenomen is dat in 2019 gestudeerd gaat worden op aanpassingen van de weg N302,
– het nu het idee is om – door middel van de aanleg van 4 rotondes – het doorgaande verkeer te ontmoedigen zodat de automobilist kiest voor de N307 (N23),
– gemeente Drechterland van de ongelijkvloerse kruising de Tolweg ook een rotonde wil maken,
– Stede Broec in het verleden bij de Provincie aangedrongen heeft de fietsoversteek N302- Veilingweg veiliger te maken,
– verbetering van dit fietskruispunt al jaren op de PMI prioriteitenlijst van de Provincie staat. Overwegende dat:
– het steeds maar toenemende Noord–Zuidverkeer het belangrijkste verkeersprobleem van Stede Broec is, dat alleen op te lossen is met een nieuwe noord-zuidverbinding,
– dit zeker niet op korte termijn uitgevoerd zal worden,
– automobilisten met de bestemming noordkant van Stede Broec nu kiezen voor de N302,
– na het tot stand komen van “ontmoedigende” maatregelen de automobilist eerder kiezen zal voor de afslag Raadhuislaan,
– bij de tracékeuze “zuidvariant” van de N23 het verminderen van de verkeersdruk noord- zuid een belangrijk argument voor Stede Broec was,
– door de nieuwe maatregelen het noord-zuidverkeer in Stede Broec juist zal toenemen,
– hierdoor het voordeel van de N307 (N23) voor Stede Broec teniet gedaan wordt,
– ook nu het moment is een veilige fietsoversteek N302-Veilingweg aan te leggen.
Draagt het College op:
– de bovengenoemde punten én het belang hiervan bij de Provincie onder de aandacht te
brengen en de raad op de hoogte te houden van het resultaat van deze gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door:
Onafhankelijke Partij (OP)
Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

Wilma de Wit Scholten deze periode Raadslid voor de Onafhankelijke Partij

Wilma Scholten-de Wit

Ik ben geboren in Bovenkarspel en sinds mijn 4e in Grootebroek woonachtig. Ik ben getrouwd met Peter de Wit en we hebben samen drie zoons en inmiddels 3 geweldige kleinkinderen! Ik werk bij de Provincie Noord-Holland in Haarlem als ‘toezichthouder andere overheden’ (dit is een onderdeel van Inter Bestuurlijk Toezicht) in het Domein Financiën. Dit is het financieel toezicht op een aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Gr) in Noord-Holland. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het analyseren van de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten en Gr. Na het analyseren van de financiële stukken ga ik op gesprek bij de gemeente. Daarnaast geven mijn collega’s en ik advies aan de Gedeputeerde over welke gemeente(n) onder preventief toezicht zouden moeten worden gesteld.

De afgelopen 4 jaren ben ik voor de fractie van de Onafhankelijke Partij raads- en commissielid geweest (RBFZ). Deze commissie behandelt veel gemeentezaken in een breed spectrum: regionale, bestuurlijke en financiële zaken. Vooral op het laatste onderdeel heeft de Onafhankelijke Partij zich flink laten horen: we hebben zelfs enkele keren de begroting afgekeurd omdat wij de zaken, zoals opgenomen daarin, niet correct vonden.

Ook de komende 4 jaren zou ik mezelf graag opnieuw als raadslid willen inzetten om zo toezicht te kunnen blijven houden op de wijze waarop het door de raad bepaalde beleid

wordt vertaald naar de uitvoering, en bijsturen indien dit nodig is. En zo – zeker op financieel gebied – de vinger aan de pols te houden. Ik vind dit een mooie manier om actief bij te blijven dragen aan de leefbaarheid van onze gemeente.

Ik ben al jaren een trouwe fan van het 1e elftal van de Zouaven en doe tijdens hun thuiswedstrijden op sportpark De Kloet dan ook het omroepwerk als vrijwilliger. Daarnaast vind ik het leuk om via studies kennis te blijven vergaren en doe ik daarom regelmatig een studie om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Afscheid Piet Zwaan uit de raad

Vanavond om 20.00 uur is in het gemeentehuis het afscheid van diverse raadsleden. Ook Piet Zwaan, twee termijnen wethouder in Stede Broec en als vervanging van Trude Buysman-Koopman heeft Piet nog 1 1/2 jaar zitting genomen in de Raad van Stede Broec.

Piet had de fractie van de Onafhankelijke Partij 4 jaar geleden al verteld dat hij zou gaan stoppen in de politiek.

Piet heeft een druk bestaan, oppas op zijn kleinkinderen, gitaarspelen in een band en Piet heeft zitting in meerdere besturen.