Bespreeknotitie Onafhankelijke Partij ten aanzien van rubberkorrels in kunstgras in relatie tot bodemverontreiniging.

Deze bespreeknotitie  gaat ons om de vraag of het een verstandige keus is om gerecycled rubbergranulaat te gebruiken als instrooimateriaal voor kunststof voetbalvelden. Er is nog veel discussie over de eventuele gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels. Het gaat ons nu om een mogelijk toekomstige verontreiniging van de bodem en de gevolgen daarvan zoals de kosten van een toekomstige grondsanering.

Aanvankelijk wilde Nederland de strengste norm voor kunstgraskorrels. Brussel ging echter overstag na een stevige lobby door de bandenbranche, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant die na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur duizend pagina’s correspondentie, in handen kreeg.

Al lange tijd woedt binnen de kunstgrasbranche een stevige discussie over het toepassen van kunstgras met rubbergranulaat van gerecyclede autobanden (SBR). Oorzaak daarvan is de onduidelijkheid over de mogelijke milieurisico’s zoals onder andere de uitloging van zink. Het gaat hier om een product waar ook PAKs, weekmakers en nitrosaminen in zitten. 

Als gemeente hebben we een zorgplicht voor de bodem. In tegenstelling tot recent onderzoek van het RIVM, wijst onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. Volgens het RIVM komen de verschillende stoffen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en metalen, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij (..) doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn opgesloten. Het VU rapport bestrijdt deze conclusie en zegt dat er veel meer stoffen uit het materiaal in water oplossen dan eerder gedacht. Als je gewoon een regenbui nabootst, of iets met water doet, dan komt het vrij. Daarbij moet je bedenken dat het materiaal bloot staat aan alle weersinvloeden zoals de zon (UV-zonnestraling), regen, vorst, wind en hoge tempraturen. Het materiaal wordt intensief betreden door sport gebruik en belasting van onderhoudsmachines. Het zal verouderen en verharden en uiteenvallen tot fijnere delen.

Jaarlijks wordt er een behoorlijk hoeveelheid korrels bijgestrooid. Deze korreltjes blijven verhuizen via voetbalkleding en schoenen naar de omgeving. Hierdoor verdwijnt in Nederland jaarlijks één miljoen kilo  korreltjes in het milieu. Voetbalvelden zijn een bron van microplastics door de slijtage van het kunstgras en via het rubbergranulaat (de korreltjes) dat aan het veld wordt toegevoegd.

Stede Broec moet minimaal voldoen aan Bouwstoffenbesluit. Rubbergranulaten (of mengsels daarvan) moeten aantoonbaar voldoen aan de maximale samenstellingswaarden en emissiewaarden van het besluit bodemkwaliteit. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast, zodat ze later weer kunnen worden verwijderd. En wanneer een werk zijn functie verliest, moet dat ook daadwerkelijk gebeuren.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden is sprake van het toepassen van materialen op of in de bodem. De toepassing moet zodanig zijn dat rekening gehouden wordt met de bescherming van bodem en oppervlaktewater. Als men redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door  handelingen de bodem kan worden verontreinigd men verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden teneinde die verontreiniging te voorkomen. Het aanleggen van een kunstgrasveld (inclusief het aanbrengen van instrooimateriaal) kan zodanig gezien worden.
Voorzorgsbeginsel

Nederland heeft al meer dan 10 jaar geleden het voorzorgsprincipe omarmd. Dat komt in dit geval neer op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dat voorzorgsprincipe moeten wij als Stede Broec, ook al komt het sociaal en economisch gezien minder goed uit moeten omarmen.

De Onafhankelijk Partij vindt dat we hier een eigen verantwoording hebben. Gezien het voorgaande zouden we toch los van alle toegelaten normen en getallen een verstandige logische keus moeten maken en stoppen met de rubberkorrels in kunstgras. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de kosten. Het saneren van de grond kan in de toekomst veel gaan kosten.

Dit onderwerp willen wij graag met de andere fracties bespreken.