Kadernota 2017

vergadering 30-06-16

Voorzitter,                                                                                                 

Na jaren van bezuinigen volgden bij het aantreden van de nieuwe coalitie in 2014 jaren van grote uitgaven.       Het lijkt niet op te kunnen.

Hoe is dat aan de bevolking uitleggen.

Wel, eerst heeft deze coalitie alle bestemmingsreserves opgemaakt.

Zo is bijv. vorig jaar een miljoen uit de reserve frictiekosten om de begroting sluitend te maken.

Nu wordt de begroting sluitend gemaakt door structureel een half miljoen te halen uit het sociaal domein. Dat was in de begroting van Stede Broec van oudsher bestemd voor Stg. Welzijn, schoolmaatschappelijk werk en de gebiedsteams.

Dat gaat nu betaald worden met de decentralisatiegelden, waar ruim voldoende in zou zitten.

Weliswaar houden we in het sociaal domein een financiële buffer aan van 20 %.

Het komt er dus op neer dat er in 2017 per saldo een half miljoen structureel minder beschikbaar is voor zorg dan in 2016.

  • Dat alles terwijl er nog geheel niet duidelijk is wat de financiële uitwerking is van de decentralisaties.
  • Het college zegt er zelf het volgende over: Het is nog veel te vroeg om aan te kunnen geven of de budgetten ook voor de toekomst dekkend zullen blijven.
  • Daar komt bij dat het rijk verder zal korten op de uitkering van de decentralisatie van de zorg.
  • Het college heeft verdere bezuiniging op de zorg al aangekondigd.
  • De Centrale Raad van Beroep heeft onlangsbeslist dat huishoudelijke hulp wel valt   onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een taak blijft van de gemeente. Deze uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Stede Broec.
  • Het college zegt het volgende, de kosten van de huishoudelijke hulp zullen stijgen. Daarnaast ook de kosten van ondersteuning door de vergrijzing. De opvang van status houders en jeugdhulp zullen ook leiden tot hogere uitgaven.

Dus nog veel financiële onzekerheid rond de zorg.

 Wat is er te verwachten van de algemene uitkering van het Rijk

Het gaat economisch ook nog maar nauwelijks beter in Nederland. We hebben te maken met de opvang van vele vluchtelingen er zijn minder gasbaten nu weer de brexit van Engeland wat veel gaat kosten. Meer kosten defensie en veiligheid. Dit allemaal drukt de financiële ruimte van het rijk.

Als het Rijk minder besteed heeft dat voor de gemeenten negatieve gevolgen voor de algemene uitkering.

In Stede Broec zelf is het groot onderhoud en vervangen van kapitaalgoederen nog steeds niet inzichtelijk. We weten dus niet waar we financieel aan toe zijn. Het is wel een kerntaak van de gemeente en het gaat om grote bedragen.

Het huidige beleid op dit punt is adhok,  pas als iets echt niet meer voldoet worden we opeens geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. Zoals nu bijvoorbeeld de kolk, die staat in de kadernota voor bijna een miljoen. Maar dit is nog maar een zeer globale raming. Dat kan nog tegenvallen.

Sterkte berekening van bruggen 90.000 euro is een wettelijk eis waar je feitelijk niets voor krijgt. Waarschijnlijk zal  de conclusie zijn dat verschillende oude bruggen vervangen  moeten worden. Misschien had je de 90.000 euro kunnen besparen als er meerjaren plan voor vervanging van de bruggen was geweest.

Voorzitter met de meeste uitgaven in deze kadernota zijn we het in principe eens het is noodzakelijk en wenselijk.   Echter,

Al jaren wijzen wij op de financiële risico´s en al jaren vragen wij aan het college deze risico´s inzichtelijk te maken voor er grote andere uitgaven gedaan worden.

Met de uitgave aan de tennisvereniging hadden wij liever nog gewacht. Hoewel we het ze zeer gunnen omdat ze al vele jaren geen bijdrage van de gemeente gehad hebben. Ook het vervangen van de houten kantine van SAV kan wat ons betreft wachten.

Een andere opmerking over SAV

De 10 % bijdrage die van SAV gevraagd wordt voor het vervangen van de kunststofbaan daar vragen wij ons af of dat terecht is. Er zijn fouten gemaakt bij de aanleg van de baan. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede aanleg en onderhoud van de baan. Dat die nu veel eerder vervangen moet worden kan je de vereniging niet aanrekenen. De problemen met de baan waren al jaren bekend.

We begrijpen wel dat het college graag veel wil laten zien in het jaar voor de verkiezingen. Maar dat mag toch niet de drijfveer zijn voor deze uitgaven.

Voorzitter, met de onttrekking van 2,5 miljoen uit de algemene reserve voor het centrumgebied staat de stand hiervan op het laagste niveau ooit.

Er wordt zo een claim op de toekomst gelegd. Op deze manier kun je een begroting altijd sluitend maken. Er wordt teveel gegokt op financiële meevallers in de toekomst.

Zoals de huidige lage rentelasten voor de 65.000.000 miljoen euro aan leningen die de gemeente heeft uitstaan. Maar die kunnen ook weer stijgen.

Voorzitter,

Het is een heel ambitieuze kadernota. Het maken van financiële keuzes is aan de raad maar er valt weinig te kiezen. De keuzes zijn al door het college gemaakt en we kunnen ja of nee zeggen tegen de verschillende posten.

Wij stemmen niet in met deze kadernota.

Wij willen niet medeverantwoordelijk zijn voor het onttrekken van 500.000 euro structureel uit het sociaal domein, nu er nog zoveel onzekerheden zijn.

Daarnaast zijn ambities uit het verleden niet opgenomen zoals die uit het Waterplan. Deze ambities zijn in samenspraak met onze inwoners tot stand gekomen, in een jaarplanning vastgelegd en over vele jaren verdeeld, zodat er tijd genoeg was om naartoe te werken. Afgesproken is dat het uitvoeren van deze ambities afhankelijk zou zijn van de financiële ruimte. Maar dan moeten we wel de gelegenheid krijgen die keus te maken.

Het college heeft verzuimd deze keus aan de raad voor te leggen.

Daarom willen wij hier een tweetal moties indienen zodat raad zich hierover kan uitspreken.

Er is op dit moment  zeer weinig  geld mee gemoeid. De wegbewijzering vaarroutes is op 6750 euro begroot. We vragen de duiker bij de traanbok in 2018 in de kadernota op te nemen zodat er nog tijd genoeg is dit voor te bereiden.