Partijprogramma 2018-2022

PARTIJ PROGRAMMA

Onze uitgangspunten
1) Wij stellen ons onafhankelijk op, bij ons telt de kracht van het argument;
2) Wij zijn een positief ingestelde partij die denkt in mogelijkheden;
3) Wij luisteren eerst en pakken dan door. Daar waar binnen de samenleving en bij politieke partijen steeds meer mensen vastzitten in hun eigen gelijk, kiezen wij voor samenwerking en
daadkracht;
4) Wij willen Stede Broec versterken en verrijken. Bij ons staat het welzijn van de bewoners, het omkijken naar elkaar en de duurzame ontwikkeling van Stede Broec voorop.

Onze thema’s 
1) Bestuur en financiën
2) Economie, ondernemen en werken
3) Gezondheid, zorg en welzijn
4) Sport, cultuur, verenigingsleven en recreatie
5) Veiligheid
6) Wonen, duurzaamheid, milieu en leefomgeving

Bestuur en financiën
Bestuurlijke fusie
De SED is de motor voor de dienstverlening aan de bewoners van onze gemeente. De ontwikkelingen hebben ons doen inzien dat bestuurlijke samenwerking en vertrouwen in de organisatie essentieel zijn. Wij zijn voorstander van een bestuurlijke fusie met de gemeenten Drechterland en Enkhuizen.

Burgerparticipatie en communicatie
Wij vinden het belangrijk dat u geïnformeerd en betrokken wordt over wat er speelt in uw leefomgeving.

Dienstverlening centraal
De gemeente is in onze ogen een dienstverlener. Het is daarom belangrijk dat haar producten en diensten op innovatieve, snelle en efficiënte wijze beschikbaar zijn en geleverd worden.

Financiën
Wij staan voor een gedegen financieel beleid met zicht op alle kosten op de lange termijn. Verplichtingen, al dan niet op de langere termijn, mogen geen speelbal worden van politiek opportunisme.

Lasten
Wij zijn tegen lastenverzwaringen die uitstijgen boven de inflatiecorrectie.

Samen staan we sterk(er)
Met de Westfriese gemeenten wordt intensief samengewerkt om onze regio op de kaart te zetten en te versterken. Het kan daarbij gaan om het bevorderen van recreatie, de vestiging van ondernemingen en de spreiding van winkelaanbod. Maar denk ook aan het lobbyen binnen de provincie en het rijk.

Economie, ondernemen en werken
Bereikbaarheid
Goede infrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeente. Dat betekent goede wegen, goede aansluiting op het openbaar vervoer en goede aanvoerroutes voor vracht en trekkerverkeer. Maar ook de aansluiting op de digitale snelweg moet er zijn: glasvezel voor bedrijven en inwoners in Stede Broec.

Dynamiek
De ontwikkelingen in de agrarische sector en het bedrijfsleven staan niet stil. Veranderingen als gevolg van milieu-eisen, digitalisering en de demografische werkelijkheid gaan steeds sneller. Wij zien kansen om de gemeente en onze buitengebieden economisch aantrekkelijk te houden door ruimte te bieden voor kleinschalig en innovatieve ondernemingen.

WerkSaam
Wij willen bedrijven stimuleren om de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen.

Gezondheid, zorg en welzijn
Jeugd
Wij zien graag dat jongeren meer bewegen, bijvoorbeeld door vanuit het onderwijs nog meer gebruik te maken van onze prachtige sportvoorzieningen.

Kwetsbare groepen
Wij vinden het belangrijk dat kwetsbare groepen gehoord worden en de ondersteuning krijgen die hen toekomt. Of het daarbij nu gaat om ouderen, jongeren, minder validen of om bewoners die financieel in zwaar weer verkeren. Zelfredzaamheid moet bevorderd worden, maar mag daar niets aan af doen.

Loket
Bewoners met een hulpvraag ervaren vaak een drempel bij het vragen om hulp. Als zij die stap hebben gezet, dan vinden wij het belangrijk dat zij terecht kunnen bij één loket (Stichting Welzijn Stede Broec), dat zij ontzorgd worden en dat er goede afstemming is tussen betrokken diensten. Snel en adequaat handelen dus.

Mantelzorgers
In toenemende mate wordt een beroep gedaan op mantelzorgers. Inwoners die daarnaast ook hun andere taken en verantwoordelijkheden hebben. Zij dienen te worden ondersteund. Al helemaal wanneer sprake is van kinderen die zich als zodanig inzetten.

Vrijwilligerswerk
De gemeente kan niet alles zelf oplossen met geld en middelen. Actieve burgerparticipatie en het gebruiken van aanwezige kennis en talenten van bewoners die hun kennis, kunde en tijd voor anderen inzetten, verdient actieve ondersteuning.

Zorg op orde
Wij maken ons er hard voor dat er geen zorggeld voor andere doelen wordt ingezet.

Sport, cultuur, verenigingsleven en recreatie
Broekerhaven
De Broekerhaven is vanuit historisch perspectief, qua aangezicht en voor watersporters beeldbepalend voor de gemeente Stede Broec. Wij dragen de vereniging een warm hart toe en ondersteunen deze bij de positionering ten opzichte van Europarcs en de ontwikkeling rond (het strandje van) Vermeulen.

Doorvaarbaarheid
Wij maken ons hard voor de doorvaarbaarheid van Stede Broec. Denk daarbij aan de duiker bij de Westerwortelsloot, het Aquaduct en het ontsluiten van plan Zuid. De verbinding met het Streekbos is daarbij essentieel.

Evenementen
Evenementen binnen onze gemeente dragen bij aan de sociale cohesie. Het organiseren en behouden van kermissen, activiteiten in de dorpshuizen en festivals verdient in onze ogen actieve ondersteuning.

Kunstgras
Wij willen af van rubbergranulaat korrels op kunstgrasvelden. Wij staan voor een natuurlijker alternatief dat beter is voor mens en milieu.

Markermeer
Een aantrekkelijk, natuurlijk en voor iedereen vrij toegankelijk Markermeer. Met deze uitgangspunten kan de recreatieve kracht worden verstevigd. Het Vermeulenstrand blijft behouden en voorzieningen blijven bij de tijd.

Multi-functionele sportcomplexen
Omwille van de kosten en het efficiënte gebruik van de schaarse ruimte binnen onze gemeente moedigen wij verdergaande concentratie van sportverenigingen aan.

Muziekonderwijs
Het muziekonderwijs en de muziekschool moeten weer op de kaart gezet worden.

Verenigingen
Stede Broec kent een zeer actief verenigingsleven deze verenigingen dragen bij aan het welzijn en de dynamiek binnen onze gemeente. Actieve verenigingen die meegaan met hun tijd en zich, zo mogelijk, ondernemend tonen hebben onze steun.

Veiligheid
AED’s en burge rnet
Wij vinden het belangrijk dat in de openbare ruimte genoeg AED’s voorhanden zijn en moedigen bewoners aan zich te bekwamen in reanimatie en zich aan te sluiten bij het burgernet.

Asbest
Alle asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Wij willen hier, naar het voorbeeld van de gemeente Koggenland, actief beleid op ontwikkelen.

Verkeersveiligheid
Alle verkeersdeelnemers moeten veilig de weg op kunnen. Of het nu gaat om kwetsbare groepen zoals scholieren of ouderen, of automobilisten. Verkeersveiligheid begint bij goed onderhoud aan onze infrastructuur. Gladheidsbestrijding krijgt weer prioriteit, net als het met uw inzichten oplossen ? van bekende knelpunten zoals de kruising Veilingweg-Drechterlandseweg. De toegangswegen voor trekkers en vrachtverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden van die van kwetsbare verkeersdeelnemers. Rond scholen en de toegangsroutes voor scholieren worden aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen.

Zwemdiploma’s
In onze waterrijke gemeente moet zwemonderwijs betaalbaar zijn.

Wonen, duurzaamheid, milieu en leefomgeving
Betaalbaarheid en kwaliteit
Toegang tot de woningmarkt moet snel en betaalbaar mogelijk zijn.

Gezond en natuurlijk leefklimaat
Maatregelen die bijdragen aan vergroening juichen wij toe en worden door ons actief gesteund. Denk daarbij aan zonnepanelen op daken van bedrijven, particuliere woningen en verenigingsgebouwen. Dat de maatregelen geld besparen is mooi meegenomen.

Groen
Gezichtsbepalend groen moet worden behouden en de kracht van onze groene sector kan nog beter tot uitdrukking komen door aansprekend groen bij te planten.

Lintbebouwing
Behoud van de gezichtsbepalende lintbebouwing in onze gemeente. Wij juichen initiatieven toe die bijdragen aan de bescherming, vergroening en opwaardering van dit gebied.

Noord-Zuid verbindingen
Waar mogelijk ondersteunen wij initiatieven om de noord-zuid verbindingen binnen onze gemeente te versterken.

Voorzieningen
Stede Broec is een rijk aan voorzieningen. Denk daarbij aan de grote hoeveelheid actieve sportverenigingen, dorpshuizen, een mooie bibliotheek, het Postkantoor, Inventas en het Streekbos. Wij staan voor het behoud en versterking van deze voorzieningen.