Bovenkarspel

‘Bijdragen aan natuur en landschap’

Natuur en Landschap

Voorzitter,
Wij vinden het Natuur en Landschapsplan een zo belangrijk stuk dat ik daar graag iets over zeggen wil.

Het natuur en landschapsplan is een plan van de 7 gemeenten en het resultaat van een intensief proces met veel partijen.

De bedoeling is dat de gemeenten het plan gaan invullen met projecten om zo te komen tot een uitvoeringsplan. Dus ook de gemeente Stede Broec kan haar ambities voor recreatieve projecten inbrengen.

De Onafhankelijke Partij Stede Broec heeft in commissie Grondgebied als enige partij een aantal voorstellen gedaan die in het uitvoeringsplan zouden kunnen worden opgenomen.

Ambities als een grotere vaarduiker aan de Traanbok, opgenomen in het Waterplan welke unaniem door de Raad werd aangenomen, een dieper aquaduct in de Tocht. De vaarverbinding van Bovenkarspel naar het Steekbos die op de lijst van het RSW stond maar daar nu vanaf is gehaald, wij vragen ons af door wie?

De noodzakelijke vaartunnel onder de N302 in samenloop met een veilige fietstunnel werd in het verleden breed in de Raad gedragen, ook door de huidige coalitiepartijen.

Het wordt niet in het uitvoeringsplan opgenomen omdat het de gemeente geld zou kosten!

Zelfs voor een idee wat nauwelijks iets kost was geen draagvlak in de commissie.

Veel gehandicapten en ouderen hebben moeite met fietsen en durven een recreatieve route niet meer te nemen vanwege het tegenkomen van paaltjes en smalle fietspaden. Het zelfde geldt voor boosters, driewielers en duofietsen. Of een recreatieve route te berijden is, is gemakkelijk aan te geven met borden of via internet. Het is toch op zijn minst een goed idee!

Maar nee, de PvdA/GL noemde het zelfs een kinderachtig voorstel.

Deze coalitie die de bestuurlijke verantwoording heeft voor een aantal grote discutabele uitgaven in de afgelopen 2 jaar en deze uitgaven niet hebben willen afwegen ten opzichte van andere, misschien wel grotere prioriteiten.

Nu blijkt geld ineens het argument om geen plannen in te brengen.

Het is niet verstandig alle Stede Broecer ambities nu van tafel vegen, juist nu er met de 7 gemeenten samengewerkt wordt. Een totaalplan geeft meer kans op subsidie.

De coalitiediscipline houdt de gelederen gesloten en laat geen enkele ruimte aan de oppositie.

Helaas, het Natuur en Landschapsplan zullen het zonder projecten in Stede Broec moeten doen. Het is al meerdere keren gebleken dat het indienen van een motie bij deze coalitie zinloos is, zeker gezien de reacties in de commissie.

Jammer en een gemiste kans voor alle Stede Broecers.

OP: stel besluit camping Broekerhaven uit

Camping Broekerhaven

OP reageert op hekel CDA rondom “getreuzel” Molen Ceres

molen 11-0902013

Het doel van het CDA is duidelijk om het College weg te zetten als treuzelaars en verkwisters van gemeenschapsgeld. Dit soort eenzijdige berichtgeving zet de burger op het verkeerde been. Het CDA was in het vorige college medeverantwoordelijk voor de uitvoering bij de molen en zijn daarin bepalend geweest in de procedure. Dat vraagt om een stukje uitleg:

De oude molenaarswoning kwam in 2008 te koop. Ik heb toen als Wethouder Monumenten het initiatief genomen de woning te kopen. Daar waren een aantal argumenten voor. De Molen is een pareltje in Stede Broec, een van de weinige rijksmonumenten. De Molenstichting, de eigenaar van de molen, heeft geen geld om daar iets te kunnen doen. Er lag een recht van overpad wat in de toekomst belemmerend zou kunnen werken in ontwikkelingen bij de molen. Oud Stede Broec  vroeg om ruimte. De gemeente had geld beschikbaar uit de verkoop van 2 woningen.

Er is een uitgewerkt plan gemaakt samen met de Molenstichting, Oud Stede Broec en de Woonschakel, Op dan plan was  50% ILG subsidie voor het onderkomen voor Oud Stede Broec te verkrijgen. De Woonschakel zou een passende molenaarswoning bouwen.  De overblijvende grond zou weer verkocht worden als bouwkavel.

Nu de rol van het CDA in dit proces. De beide CDA wethouders waren in eerste instantie tegen de koop van de oude molenaars woning met erf en toegangspad.  Uiteindelijk ging men akkoord maar het moest kosten neutraal worden ingevuld. Dat wilde het CDA bereiken door appartementen te bouwen op die plek. Dat was natuurlijk niet wenselijk  en er bleek in de raad, terecht,  geen draagvlak voor te zijn.

Toen er een ILG subsidie ingediend moest worden wilde de beide CDA wethouders de aanvraag een jaar uitstellen. Dat omdat zij ook een aanvraag voor een ILG subsidie voor het Postkantoor wilde doen. Dat ging om beduidend meer geld en  twee aanvragen tegelijk zou de kans voor subsidie voor het Postkantoor  verkleinen.

Ik zat zelf in de ILG commissie die de aanvragen voor de subsidie richting Provincie van advies voorziet. Daar heb ik het voorgelegd en de  conclusie was dat een gemeente best 2 aanvragen voor projecten kan doen. Het project wordt beoordeeld, niet het aantal. Ik had in het College al uitgelegd dat de subsidie aanvraag voor het Postkantoor niet kansrijk was. ILG betekent “Investeringsbudget Landelijk Gebied” de naam zegt het eigenlijk al. Stede Broec wordt niet direct als landelijk gebied bestempeld.

Het CDA luisterde niet naar deze argumenten en was  bepalend op dit punt.  Er is toen beslist  om de subsidie aanvraag voor de molen Ceres een jaar uit te stellen. Het gevolg was dat oud Stede Broec afhaakte.  Die konden  een aangeboden woning aan de Zesstedenweg betrekken. De onderbouwing voor de subsidie aanvraag viel toen weg en daarbij ook de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van de Woonschakel.

Mijn voorspelling werd waarheid. De subsidie voor het Postkantoor werd afgewezen. We waren dus weer bij af.

De door het CDA in het krantenartikel genoemde motie had alleen de bedoeling zich te profileren op dit punt. Het was een niets toevoegende  motie.  Daarom was de coalitie tegen. Wat betreft de genoemde 100.000 euro rentekosten. Dat is alleen een financieel verhaal. Bij dit soort projecten is het eigenlijk niet terecht rente toe te rekenen. Die rente komt ten goede aan de algemene middelen wat we vervolgens weer uitgeven aan andere zaken. Vestzak, broekzak dus.

Piet Zwaan