Kunstgras

Bespreeknotitie Onafhankelijke Partij ten aanzien van rubberkorrels in kunstgras in relatie tot bodemverontreiniging.

Deze bespreeknotitie  gaat ons om de vraag of het een verstandige keus is om gerecycled rubbergranulaat te gebruiken als instrooimateriaal voor kunststof voetbalvelden. Er is nog veel discussie over de eventuele gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels. Het gaat ons nu om een mogelijk toekomstige verontreiniging van de bodem en de gevolgen daarvan zoals de kosten van een toekomstige grondsanering.

Aanvankelijk wilde Nederland de strengste norm voor kunstgraskorrels. Brussel ging echter overstag na een stevige lobby door de bandenbranche, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant die na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur duizend pagina’s correspondentie, in handen kreeg.

Al lange tijd woedt binnen de kunstgrasbranche een stevige discussie over het toepassen van kunstgras met rubbergranulaat van gerecyclede autobanden (SBR). Oorzaak daarvan is de onduidelijkheid over de mogelijke milieurisico’s zoals onder andere de uitloging van zink. Het gaat hier om een product waar ook PAKs, weekmakers en nitrosaminen in zitten. 

Als gemeente hebben we een zorgplicht voor de bodem. In tegenstelling tot recent onderzoek van het RIVM, wijst onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. Volgens het RIVM komen de verschillende stoffen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en metalen, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij (..) doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn opgesloten. Het VU rapport bestrijdt deze conclusie en zegt dat er veel meer stoffen uit het materiaal in water oplossen dan eerder gedacht. Als je gewoon een regenbui nabootst, of iets met water doet, dan komt het vrij. Daarbij moet je bedenken dat het materiaal bloot staat aan alle weersinvloeden zoals de zon (UV-zonnestraling), regen, vorst, wind en hoge tempraturen. Het materiaal wordt intensief betreden door sport gebruik en belasting van onderhoudsmachines. Het zal verouderen en verharden en uiteenvallen tot fijnere delen.

Jaarlijks wordt er een behoorlijk hoeveelheid korrels bijgestrooid. Deze korreltjes blijven verhuizen via voetbalkleding en schoenen naar de omgeving. Hierdoor verdwijnt in Nederland jaarlijks één miljoen kilo  korreltjes in het milieu. Voetbalvelden zijn een bron van microplastics door de slijtage van het kunstgras en via het rubbergranulaat (de korreltjes) dat aan het veld wordt toegevoegd.

Stede Broec moet minimaal voldoen aan Bouwstoffenbesluit. Rubbergranulaten (of mengsels daarvan) moeten aantoonbaar voldoen aan de maximale samenstellingswaarden en emissiewaarden van het besluit bodemkwaliteit. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast, zodat ze later weer kunnen worden verwijderd. En wanneer een werk zijn functie verliest, moet dat ook daadwerkelijk gebeuren.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden is sprake van het toepassen van materialen op of in de bodem. De toepassing moet zodanig zijn dat rekening gehouden wordt met de bescherming van bodem en oppervlaktewater. Als men redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door  handelingen de bodem kan worden verontreinigd men verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden teneinde die verontreiniging te voorkomen. Het aanleggen van een kunstgrasveld (inclusief het aanbrengen van instrooimateriaal) kan zodanig gezien worden.
Voorzorgsbeginsel

Nederland heeft al meer dan 10 jaar geleden het voorzorgsprincipe omarmd. Dat komt in dit geval neer op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dat voorzorgsprincipe moeten wij als Stede Broec, ook al komt het sociaal en economisch gezien minder goed uit moeten omarmen.

De Onafhankelijk Partij vindt dat we hier een eigen verantwoording hebben. Gezien het voorgaande zouden we toch los van alle toegelaten normen en getallen een verstandige logische keus moeten maken en stoppen met de rubberkorrels in kunstgras. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de kosten. Het saneren van de grond kan in de toekomst veel gaan kosten.

Dit onderwerp willen wij graag met de andere fracties bespreken.

 

Coalitie “zorgt” voor kunstgras

Knipsel 20140510

Noordhollands Dagblad, 10 mei 2014

De coalitie wil een snelle aanschaf van kunstgrasvelden. Het CDA vindt het een mooie kans om te laten zien dat de politiek soms snel kan beslissen. Dat is inderdaad soms nodig maar het moet te allen tijde wel een verantwoorde beslissing zijn. Van dit besluit kan de OP dat niet zeggen: Er is geen onderbouwd voorstel. Er wordt instemming gevraagd voor iets waarvan we de financiële gevolgen  niet kunnen overzien. Daarbij vraagt de coalitie in 1 keer veel geld in tijden van bezuinigingen;  geld dat voor andere zaken hard nodig zal zijn.  En dat allemaal zonder dat de Raad in de degelijke gelegenheid gesteld wordt om netjes een discussie te voeren overhet geld dat beter besteed kan worden.

Volgens de VVD was de tijd van cadeautjes geven voorbij. De VVD kreeg de sleutel voor de coalitievorming  in handen maar is die onderweg kennelijk verloren. De aankoop van de kunstgrasmat zal helaas maar een klein deel van de totale kosten zijn. Toch vindt de VVD het besluit verantwoord en denkt dat deze aanschaf “goedkoop” is. De VVD kan kennelijk de kosten van de toekomstige financiële gevolgen van dit besluit voor de gemeente wel overzien. Hoewel het BTW-voordeel  al jaren bekend is noemt de VVD  dit gegeven als belangrijk argument.  De VVD wil wel een significante bijdrage van de clubs, maar hoe wil men dat nog bereiken tegen de tijd dat de velden al gekocht zijn?

GBS vindt nu als coalitiepartij dat het College in de uitvoering soms de vrije hand moet krijgen. We hebben vier jaar lang het tegenovergestelde gehoord van GBS dat de Raad het budgetrecht heeft.

Dat wethouder Slagter het overleg achter gesloten deuren houdt is niet bepaald transparant. Het gevolg is wel dat de Raad in juni voor een voldongen feit staat.

Er zijn vele verenigingen in Stede Broec die  nu nagenoeg geen financiële  bijdrage  van de gemeente krijgen.  De voetbalverenigingen zijn altijd al het best bedeeld geweest. Hoe gaat deze kunstgrascoalitie deze extra grote uitgave voor de voetbal  uitleggen?

Deze coalitie zegt in haar programma “Zorg voor elkaar”  het volgende:

De gemeentelijke financiële positie staat onder druk en ook de voorgestane transities die naar ons toekomen met de nodige efficiencykortingen noodzaken ons uiterst terughoudend om te gaan met het doen van nieuwe uitgaven. Een gezond financieelbeleid, een sluitende meerjarenbegroting, zonder ingrijpende lastenverzwaringvoor de burger is leidend. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) zal in principe alleen worden verhoogd met een percentage inflatiecorrectie. Eventuele positieve jaarrekeningresultaten zullen worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Dit College doet nu al niet wat men zegt en geeft “bakken” met geld uit: en dat voordat men goed en wel gestart is! Het staat buiten kijf dat deze grote uitgave ten koste  zal gaan van andere voorzieningen. Het College heeft al aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een heroriëntatie van alle subsidies. Van de OZB zegt men nu dat deze ”in principe” niet omhoog gaat, en de inflatiecorrectie is nu ineens acceptabel.

Boven het coalitieprogramma staat “ZORG VOOR ELKAAR’.
Deze coalitie zorgt niet voor elkaar. Deze coalitie zorgt voor Kunstgras.

OP: Geen fiat aanschaf kunstgras

Noordhollands Dagblad, 9 mei 2014

Noordhollands Dagblad, 9 mei 2014