SED

GEEN GOEDKEURING BEGROTING 2017 VAN OP!!!

veel zorggeld over

De Onafhankelijke Partij heeft in de laatste raadsvergadering (27 oktober) tegen de begroting 2017 van Stede Broec gestemd. Tijdens deze vergadering wilden we graag uiteenzetten wat onze beweegredenen voor deze actie zijn. Helaas is ons hiervoor geen tijd vergund geweest. Hieronder vindt u onze (uitgebreide) stemverklaring. Dit hebben wij slechts voor een klein deel naar voren  kunnen brengen.

Voorzitter,

In de commissie RBFZ  heeft de fractie van de Onafhankelijke partij aangegeven dat we wellicht tegen de begroting gaan stemmen. Een aantal fracties was van mening dat we dan een tegenbegroting zouden moeten indienen. Voorzitter, dat hebben we niet gedaan en dat is ons inziens ook niet mogelijk, gezien de enorme uitgaven die de laatste jaren gedaan zijn.

Ik zal nu uiteen zetten wat voor ons de reden is om tegen te stemmen.

Voorzitter, we zijn blij dat, vergeleken met de vorige begrotingen van onze gemeente, meer inzicht kan worden gekregen in het meerjarig financiële reilen en zeilen in Stede Broec. Daarbij is er geen sprake meer van een  ‘lege’ begroting, een term uit de brief van de toezichthouder, maar een duidelijk financieel kader met een overzicht nieuw beleid en ook nog meerjarig.

Toch heeft de OP een aantal zaken in deze begroting waar wij opnieuw over struikelen:

  1. de risico’s zijn nog steeds niet gekwantificeerd. In de brief van 24 november aan de toezichthouder is aangegeven dat vanaf de begroting 2017 het beschikbaar weerstandsvermogen zal worden afgezet tegen het benodigd weerstandsvermogen Wij zien dit echter niet terug in de begroting.
  2. er zijn voor het onderhoud van de kapitaalgoederen nog steeds geen beheerplannen vastgesteld waarin de kwaliteitsniveaus, het hiervoor benodigd onderhoudsbudget en het benodigd budget voor vervangen worden aangegeven. Nu al is duidelijk dat, als we het onderhoud van de openbare ruimte op het huidige niveau willen houden, in de toekomst we ongeveer € 290.000 structureel moeten bijramen. Daar beginnen we dus al met een achterstand.
  3. er staat ons een groot aantal dure vervangingsinvesteringen te wachten die nog niet geraamd zijn in begroting en meerjarenraming.
  1. Uit de algemene reserve worden opnieuw grote bedragen onttrokken in 2017:
    € 633.000, en daarnaast nog een € 255.000 om de lagere algemene uitkering op te vangen. En dat, terwijl deze reserve nu net weer op het door de raad vastgestelde niveau staat.

De Gemeentewet schrijft voor dat de raad verantwoordelijk is voor een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming. Structureel sluitend wil zeggen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Gemeente Stede Broec is voornemens om bijna € 900.000 uit de algemene reserve te halen. Is onze begroting dan wel structureel sluitend te noemen? En is de begroting ook wel reëel sluitend te noemen?  Er is immers een aantal financiële consequenties nog niet opgenomen.
Ik noem enkele voorbeelden:
– kosten van de nog vast te stellen beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen

  waaraan nu gewerkt wordt;
– Frictiekosten SED op pagina 94;
– harmonisatie van de werkprocessen SED.  In de meerjarenbegroting is geen structureel budget opgenomen voor dergelijke investeringen. Pagina 10.
– Shared Service Center DeSom. Het resultaat van hun voorjaarsnota was dat er voor het jaar 2016 een extra incidentele bijdrage aan DeSom moet worden betaald. In het raadsvoorstel staat ten aanzien van 2017 het volgende: “Voor een mogelijke structurele verhoging van de bijdrage vanwege een uitbreiding van de formatie wordt een apart voorstel gemaakt waarvoor een extra AB vergadering wordt gepland in september/oktober. Afhankelijk van het besluit van het AB wordt mogelijk een tweede begrotingswijziging aan de raden aangeboden voor zienswijze”. Pagina 94.

Zomaar enkele voorbeelden. Wat nu dus nog een mooi plaatje is kan er in de komende jaren opeens heel anders uit komen te zien!

De Onafhankelijke Partij maakt hierbij opnieuw de opmerking die we de afgelopen jaren al zo vaak gemaakt hebben: wij vinden dat Stede Broec de verkeerde prioriteiten stelt. Veel geld is uitgegeven de laatste jaren. Voor enkele uitgaven hebben we begrip maar andere grote uitgaven zijn voor ons te vroeg gedaan. Uit de kadernota (basis van deze begroting) blijkt bijvoorbeeld dat er nog veel onzekerheid is op het gebied van het sociaal domein. (Lees de kadernota 2016-2020 op pagina 15 hierover nog eens na) En juist op dat gebied kort het Rijk ons de komende jaren. Ik citeer de kadernota: “er zullen naast de na al opgenomen afbouw van het re-integratiebudget (oplopend tot  € 1 miljoen in 2020),  nog meer mogelijke andere toekomstige budgettaire aanpassingen komen bij de integratie-uitkering Sociaal Domein. Maar gemeente Stede Broec gaat toch een bedrag van € 500.000 structureel van de uitkering sociaal domein gebruiken voor andere zaken.

Voorzitter, in Stede Broec hebben we een reserve waarmee de risico’s in het sociaal domein kunnen worden opgevangen. Een reserve die aangelegd is, juist voor de meest kwetsbare mensen in onze gemeente. Zodat, wat er ook gebeurt altijd en iedereen die het nodig heeft, op de gemeente  terug kan vallen. Maar ook deze reserve is niet meer veilig. Terwijl het aantal cliënten toeneemt, we geconfronteerd kunnen worden met een verplichte verhoging van de tarieven voor huishoudelijke hulp en het de verwachting is dat door de vergrijzing de omvang van de ondersteuning zal toenemen en de hierboven genoemde korting van het rijk, gaan wij deze reserve terugbrengen tot de norm van 20% van de decentralisatie-uitkering. Omdat andere Nederlandse gemeenten dat ook doen….Onbegrijpelijk vinden wij. Niemand die in de toekomst kan kijken maar wij nemen op deze manier alvast een voorschot op de spaarpot. Terwijl tijdens de bijeenkomst die was georganiseerd door de seniorenraad, we gehoord hebben dat het krijgen van een indicatie ook in onze gemeente veel te lang duurt waardoor er in bepaalde gevallen ongelukken gebeuren en waardoor situaties verergeren.

Voorzitter, alle fracties dienen het algemeen belang. Maar laten we eerlijk zijn, naast het algemeen belang speelt voor elke partij ook het politiek belang. Bijvoorbeeld: met het uitgeven van geld aan het vervangen van asfalt of een brug scoor je niet als partij bij de kiezer. Wel met het uitgeven van geld aan verenigingen. Elke partij zal deze belangen op zijn eigen manier wegen, dat begrijpen wij ook.

Maar dan kan wel de vraag gesteld worden: zien wij het als OP nu zo verkeerd?

Wij staan misschien politiek alleen met ons standpunt , maar voelen ons wel gesteund door de opmerkingen die de accountant en de provincie maakten.

De accountant zegt het volgende over de zorg:

In het kader van de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is sprake van  onzekerheid die wij, op grond van de controlebevindingen, mee moeten wegen in ons oordeel  Deze onzekerheid bedraagt € 3.347.000. Dat heeft tot gevolg dat wij een verklaring met beperking moeten afgeven voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid.

Ook zegt de accountant: het is van cruciaal belang dat risico’s met een grote kans en impact worden beheerst. Wat wij echter zien is dat tot nu toe risicomanagement in uw gemeente voornamelijk gericht is op het beantwoorden van de vraag of de weerstandscapaciteit toereikend is. Het duiden van het weerstandsvermogen is echter een onderdeel van de uitkomst van het risicomanagementproces.

Met andere woorden het weerstandsvermogen zegt niets als de financiële  risico’s niet in beeld zijn. Precies wat wij al jaren zeggen. De Provincie zegt daar het volgende over: bij het beoordelen van de realiteit en de volledigheid van de ramingen zijn in beginsel ook alle risico’s die het structurele evenwicht in gevaar kunnen brengen relevant.

Daarom willen wij ook dit jaar op de rem trappen en is de OP voornemens om nee te zeggen tegen deze begroting. Wij willen niet meer interen op onze reserves om, zoals we in de vorige raadsvergadering al hoorde zeggen door het CDA, de begroting 2017 rond te krijgen. Wij willen een gemeente zijn waar in de begroting de structurele lasten worden gedragen door structurele baten. En een (meerjaren)begroting die reëel is met alle lasten die we kunnen verwachten. Niet een begroting die we dichten via noodgrepen; dat houden we toch niet lang vol.

Voorzitter dit zijn voor ons de redenen om tegen deze begroting te stemmen.

Kosten SED

Het CDA vindt de kostenstijging van de SED organisatie onacceptabel. Het CDA heeft niet de moeite genomen een vergelijk te maken wat de kosten zouden zijn als stede Broec zelfstandige organisatie was gebleven. Zoals bijvoorbeeld de stijging van de ambtenaren CAO.

Wij hebben als Onafhankelijke Partij al veel eerder aandacht gevraagd voor de verhoging van de ambtenarensalarissen. Naast de vele andere financiële risico ’s was te voorzien dat dit een kostenverhogend effect heeft wat ten koste gaat van de financiële ruimte.

De Onafhankelijke Partij heeft meerdere malen gevraagd deze financiële risico’s inzichtelijk te maken voordat er veel geld uitgegeven wordt aan leuke zaken. Het CDA was met de coalitiepartijen niet genegen een pas op de plaats te maken tot we inzicht hebben in deze financiële risico’s.

Als Onafhankelijke Partij vinden wij het doen van niet echt noodzakelijke grote uitgaven zonder inzicht in de financiële risico’s onverantwoord.

Het CDA heeft als coalitiepartij de verantwoording voor de uitvoering van de ambtelijke fusie. CDA wethouder Nico Slagter noemde nog maar kort geleden dat financiële winst gemaakt zou worden door de ambtelijke fusie. Dat was een van de argumenten dat er verantwoord veel geld uitgegeven kon worden aan leuke zaken. Nu horen wij van zijn eigen partij een ander geluid.

Fractie voorzitter Kok kan beter eerst met zijn eigen Wethouder in gesprek gaan en hem ter verantwoording roepen hierover.