Lokale politiek

Onafhankelijke Partij 
Stede Broec

Hoe werkt lokale politiek?

Wij vinden het fijn dat je interesse hebt in de lokale politiek. Omdat het soms best ingewikkeld lijkt, geven we je graag een kijkje achter de schermen. Je zult zien dat het net als met elke hobby of baan, een kwestie van ervaring opdoen is. Dus, hoe eerder je actief wordt, hoe sneller je het onder de knie zult hebben!

 

De belangrijkste onderdelen:

 • De gemeenteraad
 • Het College van Burgemeester en Wethouders
 • De griffie van de gemeenteraad
 • De gemeenschappelijke regelingen
 • De rekenkamer

De belangrijkste functies:

 • Commissielid
 • Raadslid
 • Griffier
 • Burgemeester
 • Wethouder

De belangrijke overlegstructuren:

 • De maandelijkse gemeenteraad
 • Het presidium
 • Het agendaoverleg
 • De maandelijkse commissievergaderingen

Op deze pagina beschrijven wij de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen en functies. Ook geven wij een beschrijving van de gang van zaken en invulling binnen de gemeente Stede Broec.

 

Wie doet wat?

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van de gemeente. Deze bepaalt het beleid en controleert de uitvoering. Gemeenteraadsleden worden rechtstreeks gekozen bij de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen en zijn dus de lokale volksvertegenwoordigers. De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester.

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken:

 1. kaderstellend: verordeningen vaststellen, beleidsrichtingen bepalen;
 2. controlerend: de uitvoering van het college controleren;
 3. volksvertegenwoordigend: wat leeft er binnen groepen van de  bevolking.

De gemeenteraad vergadert eens per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in de raadszaal van het gemeentehuis gehouden. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. Ook is het mogelijk om in te spreken. 

Het college

Het “college van” B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Ook zorgt B&W voor het uitvoeren van landelijke regelingen. Als dagelijks bestuur is het college de eerstverantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Ook voert B&W het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. B&W heeft voor de uitvoering van zijn taken tal van wettelijke bevoegdheden.

Over voorstellen aan de raad moet door B&W als geheel worden besloten. Zij leggen over het gevoerde beleid verantwoording af aan de gemeenteraad. B&W beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt indien de stemmen staken.

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W. Hij of zij heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. De burgemeester is onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester houdt zich ook bezig met het promotiebeleid en de voorlichting van de gemeente.

De burgemeester ziet erop toe dat de regels correct worden uitgevoerd en dat de burger fatsoenlijk wordt geholpen. De burgemeester wordt niet gekozen. Hij/zij wordt benoemd door de ‘Kroon’ (de Koning en ministers).

De burgemeester wordt op voordracht van de gemeenteraad benoemd. De benoeming geldt voor zes jaar. Daarna kan een herbenoeming plaatsvinden voor nog eens zes jaar.

Wethouder

Wethouders worden door de raad benoemd aan het begin van de zittingsperiode van de gemeenteraad. Een zittingsperiode duurt vier jaar. Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen eindigt ook de benoeming van de wethouders. De gemeenteraad kan wethouders ook tussentijds ontslaan. Wethouders kunnen ook van buiten de raad komen. Wanneer ze uit de raad worden gekozen, zijn ze daarna geen raadslid meer. Iedere wethouder heeft zijn eigen taken, zijn eigen ‘portefeuille’.

Gemeentesecretaris

De rechterhand van het college van B&W is de gemeentesecretaris en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en zorgt voor de ondersteuning door de ambtenaren. De gemeentesecretaris is aanwezig bij de vergaderingen van B&W.

Hij of zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.

 

De griffie

De kern van de functie van griffier bestaat uit het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad, de raadsleden, de raadscommissies en de raadsfracties.  De exacte invulling van taken en bevoegdheden kan per gemeente verschillen, maar bestaat vaak uit de volgende zaken:

Inhoudelijke ondersteuning, eerste adviseur van de gemeenteraad, ontwikkeling van de raad en de formulering van moties en vragen;

Procedurele ondersteuning, waaronder hulp bij procedures, termijnen en regels rond raadsinstrumenten (moties en amendementen);

Contacten met bewoners, waaronder het organiseren van werkbezoeken, inspraakavonden en afhandeling van vragen van burgers;

Bijzondere opdrachten ten behoeve van de rekenkamer, enquetes en evaluaties;

Ondersteunende en secretariële werkzaamheden, waaronder vooroverleg, facilitering en verslaglegging van de raad, commissies en presidium;

Ontwikkelen van de griffiersfunctie, waaronder het volgen van cursussen, congresbezoek en uitwisseling met collega’s;

Leidinggeven aan de medewerkers van de griffie.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten kunnen gemeentelijke taken zelf uitvoeren, uitbesteden aan derden of gemeenschappelijk met andere gemeenten uitvoeren. In dat laatste geval is het idee dat ze de taken samen efficiënter, goedkoper en/of beter kunnen uitvoeren. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen kunnen worden getroffen tussen de gemeenten, provincies en waterschappen. 

Gemeenten kunnen daarbij kiezen uit het opzetten van een nieuw openbaar lichaam, het vormen van een gemeenschappelijk orgaan of het aanwijzen van een centrumgemeente. 

Elke gemeente houdt een register bij van deelname aan gemeenschappelijke regelingen. Hierin staan welke deelnemers de regeling kent, de wettelijke grondslag en voorschriften, de overgedragen bevoegdheden, de plaats van vestiging en de aard van de gemeenschappelijke regeling.Veel gemeenschappelijke regelingen kennen een Algemeen Bestuur dat de kadernota, begroting en jaarrekening vaststelt, alsmede een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de taken van het algemeen bestuur.   

 

De rekenkamer

Hoe de gemeente haar werk doet moet te controleren zijn. Dat is in de eerste plaats een taak van de gemeenteraad. De rekenkamer is daar een aanvulling op. Sinds 2006 moet elke Nederlandse gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. In een rekenkamer mogen geen raadsleden zitten. In een rekenkamercommissie wel. Dat is het belangrijkste verschil tussen die twee.

Wat doet de rekenkamer?

In de gemeentewet staat dat de rekenkamer de gemeenteraad moet ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer moet ook een bijdrage leveren aan de publieke verantwoording over het gevoerde bestuur aan de inwoners van de gemeente. Daarom zijn rekenkamerrapporten altijd openbaar. De rekenkamer moet van de wet onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel. Oftewel: welke effecten en resultaten bereikt het gemeentebestuur?

Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc). Oftewel: op welke manier doet het gemeentebestuur dat en tegen welke prijs?

Rechtmatig wil zeggen dat raad, college en ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

De regels, taken en bevoegheden met betrekking tot de gemeentelijke rekenkamer staan in de gemeentewet. De rekenkamer mag als enige binnen de gemeente zowel raad, college als ambtelijke organisatie onderzoeken. De rekenkamer mag ook onderzoek doen naar andere instanties die zijn verbonden aan de gemeente. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een instelling die subsidie krijgt, maar ook om organisaties waarvoor de gemeente borg staat.

Om haar werk goed te kunnen doen moet rekenkamer onbeperkte toegang hebben tot alle informatie binnen de gemeentelijke organisatie. De organisatie kan de rekenkamer toegang geven tot de informatie of op verzoek van de rekenkamer informatie verstrekken. De rekenkamer mag bovendien nadere inlichtingen inwinnen bij zogenaamde ‘gemeenschappelijke regelingen’.

Hoe zit dat in Stede Broec?

Hier onder zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij.

De gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden en 6 fracties. Voor een meerderheid zijn dus 10 zetels nodig.

Op dit moment wordt de coalitie gevormd door ODS (7 zetels), het CDA (6 zetels) en PVDA/GL (2 zetels). 

De volgende raadsleden zijn actief:

De Onafhankelijke Partij: 1 zetel, mw. de Wit-Scholten

GemeenteBelangen Stede Broec: 1 zetel, dhr. Raven

VVD: 2 zetels, dhr. Krijger, dhr. Lezaire

PVDA/GL: 2 zetels, mw. Koopen en dhr. Vuijst

CDA: 6 zetels, dhr. Kok, mw. Bakker-Rood, dhr. Kroezen, mw. Verbaan-Jutte, dhr. Wildböer, dhr. Peerdeman

Open en Duidelijk Stede Broec: 7 zetels, mw. Visser-Okhuijsen, dhr. Ettes, dhr. Smit, dhr. Visser, dhr. Visser, mw. Dudink-Dol, dhr. Kruis

Burgemeester & wethouders

De gemeente Stede Broec kent 3 wethouders:

Lydia Groot, verantwoordelijk voor de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, passend onderwijs, werk en inkomen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, zorg, welzijn en subsidiebeleid

Bart Nootebos, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bouwen en milieu, omgevingswet, openbare ruimte, verkeer en vervoer, duurzaamheid, erfgoed, monumentenbeleid en archeologie, statushouders en vluchtelingenwerk

Nico Slagter, verantwoordelijk voor financiën, belastingen, toerisme, recreatie, economische zaken, sport, ICT, inkoop en aanbesteding, vastgoed

De burgemeester, Ronald Wortelboer, is verantwoordelijk voor: openbare orde en veiligheid, SED, personeel en organisatie, regionale samenwerking, communicatie en representatie, evenementen, dienstverlening, archief, juridische zaken, burgerparticipatie

Gemeenschappelijke regelingen

Stede Broec is aangesloten bij onderstaande gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Het komt er in veel gevallen op neer dat de afzonderlijke gemeenteraden beleid opstellen, en dat de uitvoerende taken zijn overgedragen aan een GR met een dagelijks bestuur. Elke gemeente vaardigt een wethouder of burgemeester af in het algemeen bestuur van een GR.

De SED:   de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland (OBSW)

WerkSaam West-Friesland (WerkSaam)

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)

Archeologie West-Friese Gemeenten (AWG)

DeSom

Recreatieschap West-Friesland

Westfriese Archiefdienst

Veiligheidsregio

GGD

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Westfriese samenwerking

De gemeente werkt nauw samen met regionale partners, de belangrijkste gremia zijn:

De drieraden bijeenkomst: hier stemmen de gemeenteraden van de SED-gemeenten hun beleid op elkaar af;

De regionale raadsleden bijeenkomsten: hier stemmen de Westfriese gemeenteraden zaken op elkaar af;

Het Pact van Westfriesland:   De West-Friese gemeenten werken al jaren samen op veel dossiers. In dit pact stellen de zeven West-Friese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) een ambitie vast.
Dit brengt focus in de samenwerking, beleidsvoornemens en de uitvoering hiervan. Doel van dit pact is ook om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie, voert de regio concrete projecten uit, waarbij ook de provincie een rol speelt.

 

Weten wat er wanneer gebeurt?

De agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad kun je hier raadplegen.

De raads-en commissievergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen. Meestal tref je dan ook ons raadslid en en één of meerdere van onze fractieassistenten of commissieleden aan.